Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Περιορισμένη άδεια

Kinkqueer.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στον ιστότοπο και τα δεδομένα του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) Πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα του ιστότοπου και των δεδομένων του όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας και) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον ιστότοπο και τα δεδομένα του με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να εμφανίσετε δημόσια ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον ιστότοπο και τα δεδομένα του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά στο παρόν.

Αλλαγές

Kinkqueer.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να παρέχεται με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τοποθέτησης νέων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο. Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου μετά από τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών εκ μέρους σας. Kinkqueer.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίσει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της παρουσίασης ή της περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός ευθύνης

Kinkqueer.gr, οι υπάλληλοί της ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε επακόλουθη, τυχαία, έμμεση, ειδική, αποζημίωση ή δαπάνη ή ποινή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλειας πελατών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή ή παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητα από το αν Kinkqueer.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για αυτό το ενδεχόμενο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμα

Όλος ο σχεδιασμός του ιστότοπου, το κείμενο, τα γραφικά, οι επιλογές, οι εικόνες / πολυμέσα και οι ρυθμίσεις του είναι ιδιοκτησία της Kinkqueer.gr ατομικής εταιρείας και προστατεύονται από Kinkqueer Copyright Με © επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οποιοδήποτε κείμενο ή εικόνα φέρει το TM, SM ή © σύμβολα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν άδειας των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

Β. Πολιτική Απορρήτου

1.Στοιχεία Εταιρείας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όνομα: KΙΝΚΟΥHΡ

Αριθμός ΓΕΜΗ : 147871001000

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 121244207

Διεύθυνση: Σόλωνος 46 Αθήνα

Τηλέφωνο: 211-1151-914

(μπορεί να αναφέρεται ως "Kinkqueer.gr" ή "εμείς", "εμάς", "εμάς")

 

2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

To ΚINKQUEER. GR συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα), διαχειρίζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται από τα ίδια τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την προστασία των δεδομένων αυτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων, η KINKQUEER. GR έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, έχει θεσπίσει εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, έχει ενημερωθεί κατάλληλα και εκπαιδεύσει το προσωπικό της.

ΚΊΝΚΚΥΕΡ. GR προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων συλλέγοντας και επεξεργαζόμενος τα αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που διατηρεί διασφαλίζουν ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα, ζητώντας πάντα τη συγκατάθεση και τη συνδρομή των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων, και διατηρούν τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

3. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

To ΚINKQUEER. GR συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), η ταυτοποιήσιμη φυσική οντότητα είναι εκείνη της οποίας η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, δελτίο ταυτότητας online )

Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε act ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή,

Οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου.

Για τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυλλαδίων, ενημερωτικών δελτίων, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων και για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, το KINKQUEER. GR συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Όνομα και επώνυμο

• Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

• Αριθμοί τραπεζικών καρτών

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο KINKQUEER. GR, πρόσθετα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως:

• Διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης

• ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε (σύσταση - παραπομπή)

• Τις εσωτερικές μας σελίδες που έχετε επισκεφτεί ανώνυμα

• ημερομηνία και ώρα επίσκεψης

• Τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

       λειτουργικό σύστημα

• Αποθήκευση προϊόντων και αντικειμένων

Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας, να διαγνώσουμε προβλήματα διακομιστή, να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας και να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικές πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία του ιστότοπου και της εφαρμογής μας από επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό, καθώς και σε ψευδώνυμο ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

4. Είδος και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

To ΚINKQUEER. GR συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που σας απασχολούν κυρίως όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους της εταιρείας κατά την εγγραφή σας σε αυτούς όταν συνδέεστε σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη που έχετε δημιουργήσει ή όταν κάνετε παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω ιστότοπου. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή σύμφωνα με τη συγκατάθεση που δίνετε, την οποία συμβουλεύεστε με συγκεκριμένο τρόπο σε κάθε εσωτερική σελίδα επικοινωνίας ή εγγραφής νέου χρήστη.

4.α Διαδικασίες Εγγραφής, Σύνδεσης και Παραγγελίας

Όταν εγγράφεστε και είστε συνδεδεμένοι ή όταν κάνετε μια παραγγελία ή όταν είστε συνδεδεμένοι και αρχίζετε να κάνετε μια παραγγελία αλλά δεν την ολοκληρώνετε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών όταν προσπαθούμε να κάνουμε την παραγγελία σας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας και να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Οι πληροφορίες που σας ζητάμε για να καταστεί δυνατή η παροχή των υπηρεσιών που χρειάζεστε επισημαίνονται ως υποχρεωτικά πεδία σε αυτόν τον ιστότοπο. Άλλες πληροφορίες είναι προαιρετικές. Για τη σύναψη και εκτέλεση παραγγελιών, ζητάμε, κατά περίπτωση, στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, τη διεύθυνση παράδοσης και την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας στη βάση δεδομένων των πελατών μας που διατηρούμε, έτσι ώστε να αποθηκεύονται εκεί μόνο τα σχετικά δεδομένα. Προκειμένου να αποφευχθούν τυπογραφικά λάθη και να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει έχουν πράγματι παραληφθεί από εσάς, ελέγχουμε ότι η διεύθυνση που έχετε γράψει είναι πλήρως γραπτή ή ακριβής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε πληροφορίες πληρωμής για κάθε συναλλαγή, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή άλλες τιμές. Ο ιστότοπός μας σας υπενθυμίζει αυτόματα (ή σας στέλνει οδηγίες σύστασης) σε εξωτερικό ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σας (Ελληνική Τράπεζα ή paypal.com) και παρέχετε τα στοιχεία πληρωμής απευθείας και αποκλειστικά στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με την ασφάλεια που προσφέρει κάθε τέτοιος πάροχος.

4.b Πρόσθετες πληροφορίες

To ΚINKQUEER. GR αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και μας διαβιβάζετε τα δεδομένα σας για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα (αντίγραφα ασφαλείας) στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στον ιστότοπό μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σε περίπτωση επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας. Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, για παράδειγμα υπό το φως επίσημης οδηγίας ή δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα και τις αξιώσεις μας καθώς και υποθέσεις υπεράσπισης της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων.

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

To ΚINKQUEER. GR χρησιμοποιεί υπηρεσίες και υποδομές τρίτων και μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για λογαριασμό της KINKQUEER. GR ως εκτελούντες την επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στον όρο 3. Ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς εδρεύουν στις ΗΠΑ και συμφωνούν με την ΕΕ-U. ΑσπίδαSMART . ΚΊΝΚΚΥΕΡ. GR λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

To ΚINKQUEER. GR δεσμεύεται ότι οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και λαμβάνουν κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η επεξεργασία είναι σύννομη και να διασφαλίσουν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και των Δικαιωμάτων Απορρήτου των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων. ΚΊΝΚΚΥΕΡ. GR δηλώνει ότι έχει υπογράψει εκ των προτέρων συμβάσεις με τις εταιρείες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των όρων που σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας τους, και την KINKQUEER. GR έχει ελεγχθεί για τα μέτρα αυτά.

Επιπλέον, δεδομένα τρίτων όπως η Google και το Facebook παρέχονται για ανώνυμη στατιστική αναπαράσταση των επισκέψεων στον ιστότοπο και για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και για την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων επαναληπτικού μάρκετινγκ σε ιστότοπους τρίτων. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν δημοσιεύσει τις κατάλληλες πολιτικές απορρήτου. Περισσότερα για την πολιτική απορρήτου της Google πατήστε ΕΔΩ, Περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Facebook πατήστε ΕΔΩ

 

6. Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί basic και υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Για το λόγο αυτό, προστατεύουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται σε εμάς με τεχνικά μέτρα και με κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη της απώλειας ή της κατάχρησης τέτοιων δεδομένων από τρίτους. Ειδικότερα, οι συνεργάτες μας που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από την εμπιστευτικότητα. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και προσαρμόζουμε τα σχετικά τεχνικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας.

7. Συγκατάθεση και Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Σε κάθε online φόρμα προσωπικών δεδομένων, σας ζητάμε να διαβάσετε και να επιβεβαιώσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτήν την πολιτική απορρήτου και, μόλις επιλέξετε να συμφωνήσετε, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων για τους παραπάνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από την KINKQUEER. GR . Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, δηλαδή να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών πληροφοριών ή να ζητήσετε την κατάργηση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο για διαβίβαση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το άτομο που ζητά την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, καθώς πρέπει να χειριστούμε τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή μπορεί να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο, Kinkqueer.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με την KINKQUEER. GR ή μπορείτε να υποβάλετε ερώτηση ή παράπονο στη διεύθυνση: info (AT) Kinkqueer.gr

Επιπλέον, εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής μας από τον ιστότοπό μας και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως τη γλώσσα που προτιμάτε και άλλες ρυθμίσεις. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτούς, η χρήση του διαδικτύου θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη experience. . Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο, ορισμένα από τα προγράμματα περιήγησης για κινητά είναι πιθανό να μην προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα).

Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και δεν θα επιτρέψουν ποτέ σε κανέναν να επικοινωνήσει μαζί σας επισκεπτόμενος τον ιστότοπό μας μέσω τηλεφώνου, e-mail κ.λπ. Επιπλέον, τα cookies δεν παρέχουν πρόσβαση σε άλλα αρχεία και έγγραφα στον υπολογιστή σας.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Από τους διάφορους τύπους διαθέσιμων cookies, το KINKQUEER. GR χρησιμοποιεί τα ακόλουθα:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι essential για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να παρέχουμε στον ιστότοπό μας αποτελεσματική λειτουργικότητα.

Επιπλέον, αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς ή εάν έχετε απαντήσει σε μια δημοσκόπηση, προκειμένου να παρέχει βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες.

Cookies απόδοσης (Ανάλυση Google):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν έναν επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της απόδοσης ενός ιστότοπου.

Η εταιρεία, προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω αυτής της υπηρεσίας αναρτώνται ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης σε Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την Skroutz.gr πολιτική απορρήτου, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy

Διαφημιστικά cookies (Ανάλυση Google, Εικονοστοιχείο Facebook):

Πρόκειται για cookies που δημιουργούνται από υπηρεσίες τρίτων όπως η Google ή/και το Facebook. Αυτές οι υπηρεσίες τρίτων αποθηκεύουν cookies για να λειτουργούν και να έχουν λεπτομερείς πληροφορίες και πολιτικές απορρήτου.

o Περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Google κλικ ΕΔΩ

o Περισσότερα για την πολιτική απορρήτου στο Facebook κάντε κλικ ΕΔΩ

 

Απενεργοποίηση cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Χρώμιο Google

Microsoft Άκρο

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Μήλο Σαφάρι

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα περιήγησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης.

Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Για να δείτε πώς λειτουργούν οι ρυθμίσεις του Facebook και των cookies, επισκεφτείτε https://www.facebook.com/policies/cookies/

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συμπεριφορικής διαφήμισης και του απορρήτου στο Διαδίκτυο και να προσαρμόσετε τις επιλογές σας μεταβαίνοντας στην http://www.youronlinechoices.com/en

 

9. Περιοδικές αλλαγές στις πληροφορίες της πολιτικής απορρήτου

Συνεχώς, η www.Kinkqueer.gr επεκτείνεται, ενημερώνει και βελτιώνει τον ιστότοπό της και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, θα ενημερώνει αυτήν την πολιτική. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε αυτήν την πολιτική σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου. Αυτή η πολιτική θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.